Priser

Rabat for studerende og folkepensionister
Der ydes rabat for udeboende studerende, samt for folkepensionister. Dokumentation fremvises ved terapiens start.

  • Individuel terapi 650 kr.

Klippekort og Rabatordning

Alle klippekort er personlige, gældende i et år og refunderes ikke.
  • Individuel samtale x 5 mellem Kl. 08:00 – 14:00 3.500 kr.

Betaling
Der betales kontant eller med MobilePay.

Ændring af tid og afbud
Afbud skal ske senest kl. 16, dagen før du har en tid, på tlf. 24 91 46 07 – ikke på mail. Ved afbud med kortere varsel, betaler man for en session.

Foredrag/undervisning/supervision
Kontakt mig for nærmere info og pris.

Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen efter lov om social service

I medfør af § 153, stk. 2, 1. pkt., i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1096 af 21. september 2010, som ændret ved lov nr. 628 af 11. juni 2010, fastsættes:

§ 1. Følgende personer har underretningspligt over for kommunen efter stk. 2:

  1. læger, der ikke er omfattet af personkredsen i servicelovens § 153, stk. 1,
  2. ansatte ved frie grundskoler og frie kostskoler,
  3. personer, der er beskæftiget i dag, fritids- og klubtilbud drevet som selvejende daginstitutioner eller privatinstitutioner efter dagtilbudslovens § 19, stk. 3 og 4, selvejende eller privat fritidshjem og klubtilbud efter dagtilbudslovens § 52, stk. 3 og 4 og § 66, stk. 3 og 4, privat dagpleje efter dagtilbudslovens § 21, stk. 3, private pasningsordninger efter dagtilbudslovens § 78, privat pasning med økonomisk tilskud efter dagtilbudslovens § 80 samt puljeordninger efter dagtilbudslovens §§ 101 og 102,
  4. personer, der er beskæftiget ved opholdssteder, familiepleje, krisecentre, behandlingstilbud eller andre private tilbud, der for det offentlige udfører opgaver rettet mod personer med sociale eller andre særlige problemer.

Stk. 2. Underretningspligten foreligger, når personerne under udøvelsen af deres erhverv får kendskab til eller grund til at antage,

  1. at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte efter servicelovens kapitel 11,
  2. at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte efter servicelovens kapitel 11 på grund af de vordende forældres forhold, eller
  3.  at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for vold eller andre overgreb.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1336 af 30. november 2007 om underretningspligt over for kommunen efter lov om social service.